Zadośćuczynienie za śmierć dziecka

W razie śmierci dziecka, spowodowanej czynem niedozwolonym, obok roszczeń o zwrot poniesionych kosztów, rentę i odszkodowanie w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej możemy żądać również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.