Zadośćuczynienie za śmierć rodzica

W razie śmierci rodzica, spowodowanej czynem niedozwolonym, obok roszczeń o zwrot poniesionych kosztów, rentę i odszkodowanie w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej możemy żądać również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Roszczenie o rentę (renta jako odszkodowanie)

Renta przyznawana jest dla osób pośrednio poszkodowanych, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny. Krąg osób uprawnionych do alimentów z mocy prawa określają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dodatkowo prawo do renty mają osoby, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.