Odszkodowanie po wypadku drogowym – sprawca nieznany

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości sprawcy zdarzenia odpowiedzialność ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku szkody w mieniu, czyli np. uszkodzenie pojazdu, UFG odpowiada wyłącznie wtedy, gdy równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni.

Odszkodowania komunikacyjne – brak OC sprawcy

Za szkody spowodowane przez sprawców, którzy w dniu zdarzenia nie posiadali ubezpieczenia OC odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i to od niego można dochodzić odszkodowania.

Zaniżone odszkodowanie OC– czy można coś z tym zrobić?

Często zdarza się, że ubezpieczyciel, u którego sprawca wypadku posiada wykupione ubezpieczenie OC zaniża wysokość należnego odszkodowania. W takich sytuacjach Prawne Centrum Odszkodowań może przygotować w imieniu Klienta odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub dochodzić odpowiedniego odszkodowania na drodze postępowania sądowego.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

W razie doznania uszczerbku na zdrowiu, obowiązany do naprawienia szkody winien wypłacić odszkodowanie obejmujące wszelkie koszty związane ze zdarzeniem, jak również odpowiednie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, a więc szkodę o charakterze niemajątkowym.

Odszkodowanie powypadkowe za uszkodzony samochód

Czy za uszkodzony samochód można uzyskać odszkodowanie?

Tak, jeżeli do uszkodzenia Państwa pojazdu doszło z winy innego kierowcy możliwe będzie dochodzenie odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy szkody. Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu może obejmować uzasadnione koszty naprawy, jak również różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed i po wypadku.

Czy pieszemu należy się odszkodowanie za wypadek?

Tak. Pieszemu poszkodowanemu w wypadku drogowym należy się odpowiednie odszkodowanie, ponieważ kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu.