Jakie roszczenia przysługują po śmierci osoby bliskiej?

Katalog świadczeń po śmierci osoby bliskiej jest bardzo szeroki i może obejmować zarówno zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, jak również odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej poszkodowanego. Poszkodowanemu,który poniósł koszty leczenia lub pogrzebu należy się ponadto ich zwrot. Jeżeli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny wobec poszkodowanego może on również żądać odpowiedniej renty.