Jakie roszczenia przysługują gdy uległem wypadkowi drogowemu?

Podmiot odpowiedzialny za wypadek komunikacyjny ponosi odpowiedzialność zarówno za szkodę na osobie, jak również za szkodę na mieniu poszkodowanego. Szkoda na osobie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez poszkodowanego w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. W określonych przypadkach poszkodowany może również żądać od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę renty. Dodatkowo poszkodowanemu będzie przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną w wyniku wypadku komunikacyjnego.