Zadośćuczynienie za śmierć rodzica

W razie śmierci rodzica, spowodowanej czynem niedozwolonym, obok roszczeń o zwrot poniesionych kosztów, rentę i odszkodowanie w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej możemy żądać również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.